Phíp cam

Liên hệ

  • Qui cách:Khổ 1000mm x 2000mm (china)
  • 1200mm x1200mm(Taiwan)
  • Sử dựng cho công nghiệp và thực phẩm
  • Kích thước tấm : 3mm~50mm